دوره و شماره: دوره 1393، شماره 10، زمستان 1393 
1. برقراری نظم و امنیت در بحران گردشگری با استفاده از تئوری آشوب

صفحه 1-14

وحید عضدی؛ معصومه، دهقانی؛ غفران محمدی نژاد، سمیه


5. آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

صفحه 36-52

سمیراسادات پورحسینی؛ مجید اشرف گنجویی؛ رضا دهنویه؛ محمدحسین مهرالحسنی