دوره و شماره: دوره 1394، شماره 11، بهار 1394 
3. ارتباط بین ابعاد جامعه با تعالی، سلامت و امنیت آن (مطالعه موردی استان کرمان)

صفحه 39-51

محمد حسین مهرالحسنی؛ رستم سیف الدینی؛ سجاد خسروی؛ رضا دهنویه؛ تهمینه برفه شهربابک