دوره و شماره: دوره 1394، شماره 12، تابستان 1394 
3. تحلیل فضایی عدالت اجتماعی و ‌تأثیر آن بر ناهنجاریهای اجتماعی در سطح محلات شهر جیرفت

صفحه 32-52

حمید بدوی دلفارد؛ جواد ابراهیمی؛ نیر حیدری نوشهر؛ مهری حیدری نوشهر


6. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی ریسک بحران زلزله شهر کرمان

صفحه 97-111

اسدا.‌‌‌‌.‌‌‌‌.‌‌‌‌ خواهنده کارنما؛ زهرا حسینی؛ معصومه دهقانی


7. شراف شبکه‌ای در مدیریت بحران‌های اجتماعی

صفحه 112-134

عبدالرضا ناظری؛ محمد حسین عصاریان