دوره و شماره: دوره 1394، شماره 13، پاییز 1394 
6. مقاوم سازی سازه‌های شهر کرمان از طریق اعمال بیمه زلزله

صفحه 111-127

مهدی ابراهیمی نژاد؛ محمدعلی محمدی پور رحمت آبادی؛ اسدا‌.‌.‌. خواهنده کارنما