دوره و شماره: دوره 1395، شماره 16، تابستان 1395 
1. بررسی رابطه صله رحم با تمایل به ‌‌بزه‌کاری در بین دختران دبیرستانی شهر کرمان

صفحه 1-18

فاطمه انجم شعاع؛ الهام شیردل؛ حمید شیردل؛ سیمین زنگی آبادی


2. نقش آموزش همگانی پلیس در پیشگیری از جرم

صفحه 19-40

نجیبه بهزادی؛ سید مهدی احمدی موسوی