دوره و شماره: دوره 1395، شماره 18، زمستان 1395 
2. بررسی وضعیت قلعه‌های نظامی استان کرمان

صفحه 19-30

علی اصغر مقصودی؛ معصومه السادات هاشمی