دوره و شماره: دوره 1396، شماره 21، پاییز 1396 
3. بررسی نقش فضاهای بی دفاع شهری در شکل گیری جرایم

صفحه 81-95

سعید علوی؛ علیرضا پریور؛ امین آبسالان