درباره نشریه

 

فصل‌نامه‌ دانش‌ انتظامی‌ کرمان‌ نشریه‌ علمی‌ -‌ پژوهشی‌ فرماندهی‌ انتظامی‌ استان‌ کرمان‌ است‌ این‌ نشریه‌ مطابق‌ استانداردهای‌ علمی‌ توسط‌ اساتید‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانشگاه‌های‌ مختلف‌ مورد‌ داوری‌ قرار‌‌ ‌می‌گیرد‌ و‌ مقالات‌ اصیل‌ (علمی-‌ پژوهشی)،‌ مروری‌ (از‌ نوع‌ نظام‌مند‌ و‌ فرا‌ تحلیل)‌‌.‌‌.‌‌.‌‌.‌ و‌ مطالعات‌ موردی‌ انتظامی‌ در‌ موضوعات‌ پیرامون‌ جغرافیای‌ انتظامی‌ استان‌ کرمان‌ و‌ ناجا‌ و‌ بیانیه‌ گام‌ دوم‌ همچنین‌ نظم‌ و‌ انتظام‌ جنوب‌ شرق‌ کشور‌ در‌ مکتب‌ سپهبد‌ شهید‌ حاج‌ قاسم‌ سلیمانی‌ انقلاب‌ به‌ چاپ‌‌ می‌رساند‌‌.