اهداف و چشم انداز

1. تدوین راهبرد و ارائه مدل؛
2. ارائه الگوها و مدل‌های نظری اسلامی - ایرانی؛
3. تدوین و ارائه شاخص‌های راهبردی؛
4. شناسایی مزیت‌های نسبی سازمان؛
5. تبیین چشم‌انداز و افق‌های نظم و امنیت؛
6. شناسایی نقاط ضعف و قوت درونی، فرصت‌ها و تهدید‌‌های محیطی؛
7. تبیین راهبردهای مرتبط با مأموریت‌‌های ناجا در استان کرمان؛
8. تبیین راهکارهای راهبردی سازمانی در تأمین امنیت عمومی؛
9. مشخص کننده گلوگاه‌ها اصلی و عوامل راهبردی موفقیت ناجا در حال و آینده؛
10. تمرکز بر جهت دهی کلی فعالیت‌های ناجا در بلند مدت؛
11. ارائه‌دهنده ساز و کار و نحوه پیاده‌سازی مدیریت راهبردی؛
12. واجد راهکارهای مناسب در سطح کلان با نگاهی کل‌گرایانه؛
13. آسیب‌شناسی امنیتی با اتکا بر روش‌های کمی، کیفی و ترکیبی؛
14. توسعه دهنده مفاهیم و مبانی نظری؛
15. تبیین کننده اهداف کلان سازمانی؛
16. تبیین رسالت‌های سازمانی؛
17. سایر موضوع‌های مرتبط با حوزه راهبردی نظم و امنیت.