راهنمای نویسندگان

نشریه از دانشمندان، اساتید، خبرگان و مجریان حوزه‌های مختلف با روش‌های پژوهشی برای مطالعه فصلنامه دانش انتظامی کرمان دعوت به عمل‌ می‌آورد. درخواست همکاری‌ می‌نماید.

مقالات اصیل و پژوهشی در اولویت قرار دارند. مقالات ارایه شده برای انتشار در این فصلنامه باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:‌‌ 

ساختار کلی مقالات

-         عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)؛

-         متن مقاله با فونت B Lotus، سایز ۱۳ و فاصله خط ۱.۱۵ آورده شود.

-         نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) (روبروی نام نویسنده مسئول داخل پرانتز «نویسنده مسئول» نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، شهر محل کار.

-         نام دانشگاه/ موسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده (گان) شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و یا ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

-         چکیده فارسی (نباید بیشتر از 200 کلمه باشد و شامل خلاصه‌ای از زمینه و هدف، روش (پژوهش)، یافته‌ها و نتیجه گیری باشد).

-         کلید واژه‌ها (حداکثر 6 واژه).

-         ترجمه چکیده به انگلیسی و کلید واژه‌ها در انتهای مقاله آورده شود.

-         مشخصات نویسندگان (نام و نام خانوادگی نویسنده(گان)، روبروی نام نویسنده مسئول واژه (corresponding Author) نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه / موسسه محل اشتغال،پست الکترونیک) به انگلیسی.

بدنه اصلی مقاله

بدنه اصلی باید شامل چهار بخش اصلی و چند پیوست به ترتیب زیر باشد:

1-  مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف، سوال‌های پژوهش، همه موارد بدون تیتر / شماره و در ادامه یکدیگر ارائه شوند.

2-  پیشنه و مبانی نظری: در این قسمت ضمن تعریف مفاهیم تحقیق، پیشینه پژوهش و مبانی نظری (بیان کافی چکیده یافته‌های اصلی و مرتبط پژوهش‌های داخلی و خارجی (به اختصار و با استناد) و مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش و ارائه چارچوب نظری باشد).

3-  روش شناسی: نوع و روش پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار (ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.

4-  یافته‌های تحقیق: ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه یا جامعه مورد بررسی و سپس یافته‌های استنباطی (تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش) گزارش شود.

5-  بحث و نتیجه گیری: ارائه یافته‌های اصلی پژوهش، مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، محدودیت‌های پژوهش، پیشنهاد‌‌های کاربردی (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارائه شوند).

نکته اول: در «بحث و نتیجه‌گیری» تنها به نتایج پژوهش خود بپردازید و بعد با سایر نتایج مورد بحث در بخش «مقدمه» مقایسه کرده و‌ آن‌ها را به بحث بگذارید و دلایل اختلاف نتایج‌ آن‌ها را توضیح دهید (بحث کنید).

نکته دوم: پیشنهادها مرتبط با یافته‌ها باشد؛ پیشنهادها برای کاربران پژوهش قابل اجرا، عملی، و به سادگی قابل فهم باشد؛ از پیشنهادهای کلی بپرهیزید. البته اگر پیشنهادها در آخر بحث هر نتیجه مطالعه بیاید، منطقی‌تر و مرتبط‌تر جلوه خواهد کرد.

نکته سوم: حتماً به محاسن و کاستی‌های پژوهش‌‌ (محدودیت‌های پژوهش) اشاره شوند. اگر خودتان بیان نکنید، داوران و خوانندگان این محدودیت‌ها را متوجه خواهند شد و جز ضعف شما تلقی خواهند کرد. برای رفع هر محدودیت، می‌توانید پیشنهادهای عملی آن را برای پژوهش‌های بعدی بعد از ذکر محدودیت ارائه دهید.

نکته چهارم: سپاسگزاری: این بخش به تشکر و قدردانی از کلیه افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در اجرای پروژه و مطالعه کمک علمی، اجرایی، مالی و معنوی (کمک فنی، ویرایش علمی، کمک در نگارش، ...) کرده‌اند می‌پردازد. از سازمان‌های حمایت‌کنندۀ طرح پژوهشی نیز باید قدردانی شود و شماره اعتبار آن نیز قید شود؛ در غیر این صورت، ممکن است موسسه مربوطه شکایت حقوقی علیه نویسندگان و نشریه طرح کند. متأسفانه در خیلی از مقالات مورد غفلت واقع می‌شود. یادمان باشد که طبق حدیث از پیامبر عظیم‌الشأن (ص) «شکر خدا را بجا نیاورده است، آنکه از مردم (در قبال انعام‌شان) تشکر نکند».

6-  منابع: فهرست منابع انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی تنظیم شوند (منابع نباید شماره گذاری شوند).

استنادومنبعنویسی

استناد در متن به صورت درون متنی و منابع در انتهای متن باید به شیوه APA باشد.

نمونه استناد درون متنی:

- مزیت رقابتی عبارت است ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان (پورتر، 1986، ص26)، ...

- یا پورتر (1986) مزیت رقابتی را به معنای ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان می‌داند (26).

اسامی نویسندگان خارجی در متن به فارسی نوشته شده و معادل انگلیسی‌ آن‌ها در پا نویس آورده شوند.

اشکال، نمودارها، جداول روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره گذاری شوند و در متن به‌ آن‌ها اشاره شوند.