اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمود صفار زاده

حمل و نقل و مهندسی ترافیک ندارد

saffar_mmodares.ac.ir
02182883386


استاد دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا اسماعیلی

مدیریت منابع انسانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

ar.esmaeili2007gmail.com
09121591097


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

عباسعلی رستمی زاده

علوم تربیتی ندارد

rostamizadehuk.ac.ir


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سردبیر

سید عبدالمجید جلایی

اقتصاد ندارد

jalaeeuk.ac.ir
09131420026

مدیر مسئول

وحید عضدی

علوم سیاسی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

vahidazodigmail.com


دکتری اندیشه های سیاسی- عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

اعضای هیات تحریریه

عبدالرضا ناظری

مدیریت بحران فرمانده انتظامی استان کرمان

reza_n1342yahoo.com
03421821147

اسد الله خواهنده کارنما

مدیریت بازرگانی ندارد

a.karnemauk.ac.ir
09131404422


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسن ملک زاده

انسان شناسی فلسفی ندارد

h.malekzadehuk.ac.ir
09131426584


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

داریوش بوستانی

جامعه شناسی ندراد

dboostani2002yahoo.com
09173245771


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مصطفی خالقی

مکانیک تبدیل انرژی ندارد

khalegi.mgmail.com
09124394407


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

مسلم رجایی

شیمی دارد

moslem_rejaei0341yahoo.com
09131998296

کوروش احمد یوسفی

تاریخ تمدن اسلامی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان

traffice_safety82yahoo.com
09194834359

حسین غضنفر پور

مدیریت و برنامه ریزی شهری ندارد

ma1380uk.ac.ir
09133458086


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سینا امینی زاده

جامعه شناسی عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

sinaaminizadehyahoo.com
09132790131

آمنه فیروزآبادی

جامعه شناسی فرهنگی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر

amenehfirozabadigmail.com
09130568054

سمیه پوراحسان

سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

purehsanyahoo.com
09132456149

علی اکبر حق دوست

دکترای تخصصی آمار و اپیدمیولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ahaghdoostgmail.com
09133439427

سعید خاتم

جغرافیای سیاسی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه پیام نور سیرجان

saeidkhatamyahoo.com
09136612228

مهناز خاتم

دکتری مدیریت منابع انسانی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان

mahnazdkhatamyahoo.com
09133477448