اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

وحید عضدی

علوم سیاسی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

vahidazodigmail.com


دکتری اندیشه های سیاسی- عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا