اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

اسد الله خواهنده کارنما

مدیریت بازرگانی ندارد

a.karnemauk.ac.ir
09131404422


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان