اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مصطفی خالقی

مکانیک تبدیل انرژی ندارد

khalegi.mgmail.com
09124394407


عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان