اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حسین غضنفر پور

مدیریت و برنامه ریزی شهری ندارد

ma1380uk.ac.ir
09133458086


عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان