اصول اخلاقی انتشار مقاله

 1- مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.

‫2- مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل نویسنده (نویسندگان) ارائه کننده مقاله باشد و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام شود و داده­ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.

3- مقاله‌‌های ارسالی نباید در نشریه دیگری و یا کنفرانس داخلی و خارجی چاپ یا به صورت هم زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود (فرم تعهدنامه نویسندگان باید پر و به دفتر فصل‌نامه ارسال شود).

4- مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظف هستند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

5- نویسنده (نویسندگان) حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.

‫6- نویسنده (نویسندگان) مجاز به انتشار همپوشان نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.

‫7- نویسنده (نویسندگان) موظف است در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران،‌ آن‌ها را با ارجاعدهی دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نماید. هنگامی که عین نوشته‌های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، باید از روش‌ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.

‫8- نویسنده مسئول مقاله می‌بایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند. به عبارت دیگر بایستی از اضافه کردن «مولف افتخاری» و حذف «مولف واقعی» خودداری شود.

‫9- نویسنده مسئول مقاله موظف است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده‌اند، اطمینان حاصل کند.

‫10- ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان‌های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده‌اند.

11-‌‌ در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصلاح شده مقاله به همراه نامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال شود.

12- در هنگام ارسال فایل اصلاحی مقاله، ترتیب یا حذف و اضافه کردن نویسنده(گان) مغایر با تعهدنامه امکان پذیر نیست.

13- نویسنده (نویسندگان) موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شدند مجله را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

‫14- هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان‌ها و یا محیط زیست‌ می‌شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.

15- نامه پذیرش صرفاً پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده(گان) و تأیید دفتر نشریه صادر می‌شود.

16- نویسندگان مسئول باید به عنوان رابط بین نویسندگان و نشریه در مقاله آورده شود.

17- ویرایش ادبی (و در صورت لزوم ویرایش علمی) مقاله‌ها به عهده ویراستاران فصل‌نامه‌ ‌‌است.

18- مقالات دریافتی، بازگردانده نمی‌شوند.

19- پژوهشگران می‌توانند به منظور ارسال مقالات و مشاهده مقالات خود به سامانه یکپارچه نشریات علمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آدرس ذیل مراجعه کنند:    www.kerman.jrl.police.ir